Vilkår Og Betingelser For Brug

[Inkluder kun disse sætninger for pop-up-ansvarsfraskrivelsen på hjemmesiden: Ved at få adgang til Vontobel-certifikaternes hjemmeside, erklærer du, at du har forstået og accepteret de følgende vilkår og betingelser for brug og juridiske oplysninger. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, skal du afholde dig fra at besøge denne hjemmeside.]


Autoriserede brugere


Oplysningerne på de følgende websider er udelukkende rettet til personer, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark, og må ikke distribueres til personer, eller besøges af personer, uden for landet. Brugeren accepterer at afbryde brugen af disse websider, hvis han eller hun ophører med at være placeret i det ovennævnte land, nu eller i fremtiden. I forhold til udbuddet af de produkter, der er beskrevet på denne hjemmeside, se ligeledes afsnittet "Salgsbegrænsninger" nedenfor.


Intet tilbud, ingen opfordring til at købe, tegne eller sælge


Disse websider tjener udelukkende til at give brugeren adgang til oplysninger, som Bank Vontobel Europe AG, Frankfurt-filialen (samlet sammen med sine tilknyttede virksomheder benævnt "Vontobel") har besluttet at offentliggøre og udgør ikke, og må ikke fortolkes som, en opfordring eller tilbud fra Vontobel, at købe, tegne eller sælge værdipapirer. Investorer kan ikke købe, tegne eller sælge de værdipapirer, der beskrives på disse websider direkte fra Vontobel, men kun via deres egen bank / mellemmand.


Ingen kontrakt til at give oplysninger; intet råd hotline; klager


Brugen af disse websider må ikke skabe et kontraktforhold med Vontobel, der strækker sig ud over disse vilkår og betingelser for brug. Navnlig de oplysninger, der præsenteres på disse websider, anses ikke for at være et tilbud fra Vontobel om at indgå en rådgivende aftale eller anden kontrakt for at give oplysninger enten på en vederlagsfri eller ikke-vederlagsfri basis. I lyset heraf skal brugerens besøg på disse websider eller indhentning af oplysninger indeholdt deri ikke føre til en kontrakt mellem Vontobel og brugeren om at give oplysninger.

Hverken oplysningerne på disse websider eller oplysninger, som brugerne modtager via hotlinen, udgør nogen investerings-, skatte- eller anden rådgivningstjeneste. Sådanne oplysninger tager ikke hensyn til brugerens specifikke situation med hensyn til bl.a. hans eller hendes kendskab til de relevante værdipapirer, investeringsmål og risikovillighed, finansielle situation samt hans eller hendes skatte- og regnskabsposition. Sådanne oplysninger erstatter ikke din bank/mellemmand eller nogen anden skatte- eller finansrådgiver, som er afgørende for hver enkelt sag, før du træffer købs-, tegnings- eller salgsbeslutninger.

Brugere bør rette eventuelle indvendinger eller klager vedrørende disse websider skriftligt til følgende adresse:
Bank Vontobel Europe AG
Branch Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Tyskland


Ingen finansiel analyse


Oplysninger, der findes på websiderne, udgør ikke en finansiel analyse og opfylder heller ikke de lovbestemte krav til sikring af den økonomiske analyses som værende upartisk. Ligeledes er sådanne oplysninger heller ikke omfattet af et handelsforbud forud for offentliggørelsen af finansielle analyser.


Risici

Køb/tegning af værdipapirer er forbundet med finansielle risici. Ved ugunstige forhold kan sådanne risici materialisere sig og medføre et totalt tab af den investerede kapital. Potentielle investorer bør omhyggeligt læse basisprospektet, de relevante endelige vilkår og eventuelle tillæg til basisprospektet for at forstå risiciene forbundet med en investering i værdipapirerne. Potentielle investorer bør konsultere deres egen bank/mellemmand eller anden skatte- eller finansrådgiver, inden de træffer købs-, tegnings- eller salgsbeslutninger.


Prisoplysninger

Prisoplysningerne på disse websider stammer enten fra tredjeparts kilder, som f.eks. finansielle informationstjenesteudbydere eller er blevet beregnet af Vontobel selv og bør ikke påberåbes til at forudsige fremtidige værdier eller priser.

I nogle tilfælde kan de aktuelle priser på værdipapirer eller underliggende positioner blive vist med en tidsforsinkelse. Brugere kan finde yderligere prisoplysninger, især oplysninger vedrørende tidligere underliggende prisudvikling på det sted, der henvises til i prospektet for den relevante sikkerhed. Historisk prisudvikling er ikke en pålidelig indikator for fremtidig prisudvikling af de underliggende positioner eller værdipapirerne. Det skal bemærkes, at Vontobel ikke giver nogen garanti for nøjagtigheden af prisinformationen, og at prisoplysningerne skal til enhver tid være underlagt rettelser (se også med hensyn til udelukkelse af garanti i afsnit "Ingen garanti for indhold" nedenfor). Potentielle investorer bør konsultere deres egen bank/mellemmand eller anden skatte- eller finansrådgiver, inden de træffer købs-, tegnings- eller salgsbeslutninger.


Oplysninger om afkast

På disse websider refererer alle oplysninger vedrørende afkast, som f.eks. bonus eller maksimalafkast, til bruttoafkast, som ikke medregner omkostninger der skal afholdes samt, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omkostninger i forbindelse med skatter, der skal betales af den relevante investor. Investorer vil faktisk skulle afholde omkostninger og skatter, der mindsker afkastet. Disse omfatter f.eks. værdipapirkontoomkostninger eller transaktionsomkostninger. Omfanget af virkningen af sådanne omkostninger og beskatning på nettoafkastet afhænger af investeringsbeløbet og de omkostninger og skatter, der faktisk er afholdt af den relevante investor. Potentielle investorer bør konsultere deres egen bank/mellemmand og/eller enhver anden skatte- eller finansrådgiver, inden der træffes en købs-, tegnings- eller salgsbeslutning.


Nøgleinformationsdokument

Hvis påkrævet af gældende lovgivning, eller hvis Vontobel beslutter at stille det til rådighed uden forpligtelse til at gøre det, kan et nøgleinformationsdokument (KID) hentes på disse websider på det relevante produktoplysningssite under overskriften "Dokumenter".

I det omfang brugeren henter et KID, skal Vontobel have ret til - men ikke være påkrævet - at opbevare brugerdata (især IP-adressen, udbyderen og henvisningswebadressen), tidspunktet for adgang og indholdet af KID'en, der sendes til brugeren. Sådan opbevaring tjener til at opfylde præceptive lovkrav, og de lagrede data kan også anvendes i forbindelse med juridiske tvister mellem brugeren eller andre investorer og Vontobel. Datasikkerhedspolitikken henviser også til disse data.


Prospekt

Brugere, der overvejer at købe/tegne værdipapirer, der beskrives på disse websider, bør omhyggeligt læse basisprospektet, som ud over de endelige vilkår og eventuelle tillæg til basisprospektet offentliggøres på disse websider (se overskriften "Prospekter" og de relevante produktoplysningssite), og som vederlagsfrit kan fås hos udstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland.


Interessekonflikt

Det skal bemærkes, at Vontobel fra tid til anden køber eller sælger værdipapirer, råvarer, futures og optioner til sikring og andre formål eller holder positioner (lange eller korte) i disse, der er identiske med eller forbundet med sådanne værdipapirer. Dette kan muligvis have en negativ indvirkning på værdien af værdipapirerne. Derudover kan Vontobel være beregningsagent eller sponsor af underliggende positioner og kan som sådan foretage beslutninger, der påvirker værdipapirernes værdi negativt.


Provisionsbetalinger fra Vontobel

Vontobel kan betale provisioner til distributionspartnere i forbindelse med distribution af værdipapirer. Sådanne provisionbetalinger vil reducere det afkast, som investor er i stand til at opnå. Hvis provisionerne betales, finder du oplysninger om størrelsen af disse provisionbetalinger i de relevante endelige vilkår.


Salgsbegrænsninger

Produkterne, der beskrives på disse websider, må ikke udbydes til salg i alle lande og er i hvert tilfælde forbeholdt gruppen af personer, der har tilladelse til at købe produkterne. Salgsrestriktionerne, der gælder for specifikke produkter, er angivet i de relevante prospekter og bør læses omhyggeligt af brugeren.

Især gælder følgende salgsrestriktioner:

Juridiske enheder hjemmehørende i USA
Oplysningerne på disse websider er ikke beregnet for amerikanske amerikanske statsborgere (i henhold til Regulation S i US Securities Act af 1933), og for juridiske enheder, der har bopæl i USA, er det forbudt at få adgang til disse websider. Oplysninger, der gives på disse websider, må ikke formidles eller offentliggøres i USA eller andre lande, hvor dette ville krænke deres gældende lovgivning. De værdipapirer, der er anført her, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act af 1933, og der er ikke indhentet tilladelse til at handle disse værdipapirer i henhold til US Commodities Exchange Act af 1936. Værdipapirerne må ikke sælges eller udbydes i USA, til amerikanske borgere eller til juridiske personer hjemmehørende i USA

De produkter, der beskrives på disse websider, vil kun blive tilbudt eller solgt til juridiske enheder i andre jurisdiktioner, hvis dette er tilladt i henhold til de relevante gældende lovbestemmelser.


Ingen garanti for indhold

Udbuddet af, eller indholdet på, disse websider eller andre tjenester giver ikke anledning til nogen form for forpligtelser for Vontobel over for brugerne.

Selv om disse websider er baseret på oplysninger, som Vontobel anser for pålidelige, og Vontobel stræber efter at holde disse oplysninger opdaterede, giver Vontobel ingen garanti for oplysningerne på disse websider (meddelelser om værdipapirvilkårene forbliver dog upåvirket derved). I særdeleshed giver Vontobel ingen garanti for (a) kvaliteten, nøjagtigheden, rigtigheden, tilgængeligheden og fuldstændigheden af data og andre oplysninger på disse websider, (b) den rettidige og nøjagtige afgivelse af meddelelse til brugere, der har defineret grænser og tærskler, der er nået, (c) at man fortsætter med at fremlægge eller opdatere sådanne oplysninger i fremtiden, (d) hensigtsmæssigheden eller hensigtsmæssigheden af værdipapirer for investorer, (e) regnskabsmæssige og skattemæssige følger af investering i værdipapirer, samt (f) fremtidig kursudvikling af værdipapirer. Investorer bør konsultere deres egen bank/mellemmand og/eller enhver anden skatte- eller finansrådgiver, inden der træffes købs-, tegnings- eller salgsbeslutninger.

De værdier og priser, der præsenteres på disse websider, medregner ikke størrelsen af transaktioner, dvs. en bestemt transaktions størrelse kan resultere i afvigende værdier eller priser. Desuden kan disse ikke svare til den værdi eller pris, der kan opnås på det relevante marked på det tidspunkt, hvor en bruger gerne vil købe eller sælge bestemte værdipapirer eller valuta.


Links

Disse websider kan indeholde links til websteder, der finansieres og vedligeholdes af tredjeparter. Vontobel giver brugere sådanne links udelukkende for at hjælpe dem med at finde andre websteder. Vontobel har ikke undersøgt oplysninger, software eller produkter på sådanne websteder med hensyn til indhold eller korrekt funktion. Som sådan giver Vontobel ingen indeståelser for indholdet af sådanne websteder. Derudover påtager Vontobel sig intet ansvar for tekniske mangler eller vira indeholdt på sådanne websteder. Den omstændighed, at Vontobel fremlægger et link, udgør ikke en anbefaling eller bekræftelse fra Vontobel om indholdet på sådanne websteder, deres ejere eller de ansvarlige for dem.


Rettigheder i indhold og layout

Indholdet og layoutet på websiderne, herunder den underliggende software, er både ophavsretligt beskyttet samt beskyttet på anden vis. Gengivelse, transmission, ændring, sammenkædning eller brug af websiderne (helt eller delvis) til offentlig eller kommerciel brug uden Vontobels skriftlige samtykke er forbudt. Overførsler og kopier af disse websider er kun til privat, ikke-kommerciel brug; de må ikke videregives til tredjemand.


Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående anmeldelse. Vi råder dig derfor til regelmæssigt at kontrollere denne side.


Gældende lov/jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser for brug er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning.

Med hensyn til eventuelle juridiske tvister, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal alle private brugere, der ikke er hjemmehørende i et af de lande, hvor Rådets forordning (EF) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om jurisdiktion og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile og kommercielle sager finder anvendelse, eller et land som har undertegnet og ratificeret Lugano-konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager og handelssager, samt alle kommercielle brugere, være underlagt det eksklusive værneting hos de kompetente domstole i Frankfurt am Main, Tyskland.

Disse vilkår og betingelser blev oprindeligt affattet den 15 oktober 2018.